Pamięci ANDRZEJA BEDNARKA

Pamięci ANDRZEJA BEDNARKA wielkiego miłośnika przyrody 22 czerwca 2003 roku zmarł dr hab. profesor SGGW Andrzej Bednarek, pracownik naukowo-dydaktyczny Zakładu Zoologii, Katedry Biologii Środowiska Zwierząt Wydziału Nauk o Zwierzętach SGGW, Prezes firmy ROL-EKO Sp. z o. o. w Warszawie. 28 kwietnia 2003 roku obchodził 54 urodziny – w kolejnym szpitalu, gdzie godnie walczył z nieuleczalną chorobą pozostając aktywnym zawodowo do końca swojego życia. Z urodzenia i charakteru był poznaniakiem. W Poznaniu studiował na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, tam rozpoczął pracę naukową i zaczął działać w studenckim ruchu naukowym współtworząc zręby aktywności studenckiej w dziedzinie ochrony środowiska. W roku 1979 związał się z SGGW, gdzie uzyskał stopnie doktora i doktora habilitowanego, a następnie tytuł profesora tej uczelni. W Warszawie poznał swoja żonę Halinę, tu urodził się ich syn Piotr. Był autorem lub współautorem 45 oryginalnych prac naukowych, 43 popularno-naukowych, 9 skryptów i książek, wielu niepublikowanych sprawozdań, raportów, projektów i ekspertyz o tematyce ekologicznej oraz opracowania dotyczącego pożądanych trendów w polityce rolnej wykonanego dla Komisji Rolnictwa Sejmu RP. W czasie pracy zawodowej wyjeżdżał na liczne zagraniczne staże i konferencje naukowe, był członkiem wielu krajowych i zagranicznych towarzystw oraz organizacji naukowych m.in. Polskich Towarzystw: Entomologicznego, Ekologicznego i Parazytologicznego, Międzynarodowej Organizacji Biologicznego Zwalczania Szkodników, IFOAM. Za działalność naukowo-badawczą otrzymał w roku 1987 nagrodę Ministra Szkolnictwa Wyższego i Nauki (nagroda zespołowa II stopnia) a roku 2002 Odznakę Honorową „Zasłużony dla SGGW”. W roku 1989 po powrocie ze stażu w IPO w Wageningen (Holandia) postanowił upowszechnić w Polsce poprzez firmę ROL-EKO biologiczne metody zwalczania szkodników upraw pod osłonami oraz wprowadził technikę wykorzystania trzmiela ziemnego do zapylania pomidorów. W latach 1993 przerwał na trzy lata pracę naukową na SGGW i całkowicie poświęcił się firmie ROL-EKO, która stała się spełnieniem jego filozofii wykorzystania dorobku nauki dla pożytku praktycznego. Zorganizował na terenie Polski dystrybucję biologicznych środków ochrony roślin i naturalnych zapylaczy firmy Koppert. Organizował dla producentów warzyw i roślin ozdobnych wiele szkoleń dotyczące bezpiecznych dla konsumenta i środowiska metod zwalczania szkodników pod szkłem. Uzyskał fundusze z EWG, które przeznaczył na wyjazdy grup szkoleniowych do Holandii w celu praktycznego poznania osiągnięć ogrodnictwa holenderskiego. Był mistrzem w nawiązywaniu kontaktów z naukowcami i producentami w kraju oraz za granicą. Efektem jego współpracy z Katedrą Entomologii Stosowanej SGGW było pierwsze i dotychczas jedyne opracowanie w języku polskim pt. „Integrowane metody zwalczania szkodników i chorób w uprawach pod osłonami”. Jego wiedza i wieloletnie doświadczenie zostały wykorzystane w zapisach rządowego projektu ustawy w części dotyczącej dopuszczenia do obrotu i stosowania organizmów żywych jako środków ochrony roślin. Dzielił się swoją wiedzą zarówno z naukowcami jak i studentami oraz producentami na konferencjach, sympozjach, w publikacjach. Docierał z wiedzą profesora i pasją społecznika do rolników. Stworzył grupy producentów zdrowej żywności m. in. w okolicach Radomia oraz Ełku i uzyskał dla ich produktów certyfikat Unii Europejskiej. Jako człowiek wrażliwy nigdy nie był obojętny na ludzkie nieszczęście. Będąc prezesem ROL-EKO wspierał finansowo potrzeby wielu instytutów naukowych, uczelni, stowarzyszeń i fundacji. Przykładem są darowizny na rzecz m. in. Fundacji „Rozwój SGGW”, Domu Dziecka im. ks. G.P. Boudouina, „Monar”, Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, Caritasu. Był współczesnym człowiekiem renesansu. „Mały Wielki Człowiek” – tak określił Andrzeja jeden z przyjaciół. Andrzej Bednarek był człowiekiem pełnym pomysłów, otwartym na świat, pogodnym, bardzo pracowitym, chętnie pomagającym innym. Właśnie taki serdeczny, uśmiechnięty, życzliwy dla ludzi – wspaniały człowiek, kolega i szef pozostanie w naszej pamięci. Pracownicy Rol-Eko i SGGW